Về chế độ sở hữu đất đai

Hiện nay cùng một thời điểm đang bàn về việc sửa đổi Hiến pháp, chúng ta cũng đang bàn và góp ý vào dự thảo sửa đổi luật đất đai. Có rất nhiều ý kiến về vấn đề sở hữu đất đai kể cả mặt nội dung và về mặt hình thức. Trước hết nói […] Read more »

Hiến pháp để làm gì?

Năm nay là năm được mùa về hội thảo Hiến pháp. Các ý kiến dọc, ngang, xuôi, ngược, đủ chiều. Cũng là điều rất nhiều người không dễ hình dung từ trước được như thế. Read more »

So sánh hiến pháp Việt – Trung – Triều

Trong cuộc tranh luận về Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp tại Việt Nam đã và đang có những kiến nghị sửa đổi phần nói về thể chế, quốc hiệu, quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quyền sở hữu đất và nhiều điều quan trọng khác. Read more »

Góp ý hiến pháp qua cái nhìn của một chuyên gia nước ngoài

Trang Gop y du thao online

Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến […] Read more »