Thông báo Quyết định Số 01/2013/BTV/QĐ

dangky

Đảng Dân chủ Việt Nam Văn phòng Trung ương Số: 01/2013/BTV/QĐ Email: ddcvn@ddcvn.info Web: www.ddcvn.info –      Chiếu theo Điều lệ Đảng ban hành ngày 09 tháng 09, 2008; –      Chiếu cuộc họp Ban Thường vụ Trung ương ngày 27-31 tháng 12, 2012. QUYẾT ĐỊNH 1. Ban Thường vụ Trung ương chấp thuận đề nghị của […] Read more »

Thông báo

THÔNG BÁO V/v: Vai trò của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và vấn đề mạo danh Đảng Dân chủ Việt Nam – Chiếu Điều lệ Đảng ban hành ngày 09 tháng 09, 2008; – Chiếu Chỉ thị Số 1/2010; – Chiếu buổi họp Ban Lãnh đạo Đảng Dân chủ Việt Nam ngày 26 tháng 5, […] Read more »

Nghị quyết Đại hội Đảng lần II

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ HAI TỪ NGÀY 28/5 ĐẾN NGÀY 29/5/2011 QUYẾT NGHỊ 1. Thông qua định hướng hoạt động của Đảng cho nhiệm kỳ II, 2011-2016. 2. Thông qua các văn kiện của Đảng: – Nhận định tổng quát tình hình đất nước – Cập nhật phần […] Read more »

Thông báo về nhân sự BTVTƯ nhiệm kỳ II

THÔNG BÁO Về nhân sự cho Ban Thường vụ Trung ương nhiệm kỳ II Chúng ta đều biết, thời hạn nhiệm kỳ I của Đảng Dân chủ Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5, năm 2011. Tất cả chức vụ trong nhiệm kỳ I của Ban Thường vụ, từ Trưởng Ban Thường […] Read more »

Quyết định của Ban Thường vụ Trung ương

QUYẾT ĐỊNH 02/2009/BTV/QĐ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG Số : 02/2009/BTV/QĐ. – Chiếu Điều lệ Đảng Dân Chủ Việt Nam ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2008; – Chiếu Quyền Hạn và Nhiệm Vụ của […] Read more »

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ I

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM Nghị quyết Đại hội Đảng Dân chủ Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2006-2011 Đại hội Đại biểu toàn Đảng lần thứ I Đảng Dân chủ Việt Nam họp từ ngày 6/7/2008 đến ngày 9/7/2008 tại Bangkok, Thái Lan. Quyết nghị 1. Tu chính Điều lệ Đảng. 2. Vinh […] Read more »