Gia Nhập

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

ĐƠN GHI DANH THAM GIA

  • Ghi rõ blog cá nhân, Facebook, Twitter, Blogspot hay Yahoo!
  • Ghi rõ tên Thành phố/Quốc gia, Ngày/Tháng/Năm

* * * * *


Ghi Chú:

  • Bạn có thể copy Mẫu Đơn Ghi Danh Tham Gia và điền vào email của bạn.
  • Hoặc bạn có thể tự làm Đơn Xin Gia Nhập Đảng.
  • Để tránh tình trạng lây nhiễm Virus, Đảng không nhận mẫu đơn có tập tin đính kèm (File Attachement).
  • Mọi đơn từ gửi về địa chỉ email của Đảng: ddcvn@ddcvn.info hoặc dangdanchuvietnam@gmail.com


 

 

Share