Nghiêm Xuân Yêm (Tổng Thư ký ĐDCVN từ năm 1958-1988)

Nghiêm Xuân Yêm (Tổng Thư ký ĐDCVN từ năm 1958-1988)

Share