Nguyên tắc sinh hoạt

NGUYÊN TẮC SINH HOẠT CỦA CÁN BỘ ĐẢNG

Đảng là tổ chức chính trị, sinh hoạt theo nguyên tắc nhất định. Do đó, tất cả cán bộ của Đảng Dân Chủ cần phải nắm vững nguyên tắc sinh hoạt sau đây:

1 – Nguyên tắc số 1 : Chính trực với Đảng.

Cán bộ Đảng phải ngay thẳng, trung trực với Đảng, không mâu thuẫn trong sinh hoạt Đảng. Có chính trực với Đảng thì mới tuân thủ Tôn chỉ Đảng.

2 – Nguyên tắc số 2 : Tích cực trong Đảng.

Cán bộ Đảng cần phải tập trung trong công việc của Đảng, không phân tâm hay để tư tưởng bị chi phối. Có tích cực trong Đảng thì mới tuân thủ Quy định cơ bản trong sinh hoạt Đảng.

3 – Nguyên tắc số 3 : Đoàn kết trong Đảng.

Đoàn kết để tạo sức mạnh. Cán bộ Đảng phải đoàn kết trong Đảng. Tuân thủ Điều lệ Đảng là một thể hiện cụ thể của sự đoàn kết trong Đảng.

Cán bộ Đảng có thể có tranh cãi trong nội bộ, trong công việc hay khác biệt nhau trong cách giải quyết vấn đề, nhưng khi đã ngã ngũ, tất cả phải đoàn kết như cũ.

4 – Nguyên tắc số 4 : Đồng nhất trong công việc Đảng.

Cán bộ Đảng phải sinh hoạt có hệ thống và thi hành các quyết định của cấp trên. Tuân thủ quyền hạn và nhiệm vụ của tổ chức và cán bộ Đảng là một thể hiện sinh hoạt có hệ thống.

Nguyên tắc sinh hoạt đảng là cơ sở cho mọi sinh hoạt trong Đảng và là kim chỉ nam cho cán bộ Đảng Dân Chủ Việt Nam.

_____________

Xem bằng PDF

 

Share