Quy định cơ bản

QUY ĐỊNH CƠ BẢN TRONG SINH HOẠT ĐẢNG

Tất cả Ủy viên Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam phải tuân thủ các điều sau đây:

Điều 1: Sinh hoạt trong hệ thống theo Điều lệ Đảng.

Điều 2: Tôn trọng lịch trình làm việc, hoàn tất nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

Điều 3: Đoàn kết và hòa hợp trong nội bộ Đảng, không kỳ thị quê quán, quá khứ, chính kiến, tôn giáo, đảng viên trong nước hay ngoài nước. Hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Điều 4: Sinh hoạt có nề nếp và trật tự; tôn trọng vai trò, vị trí và trách nhiệm của các Ủy viên; tuân thủ Quyền hạn và nhiệm vụ của tổ chức và cán bộ Đảng.

Điều 5: Luôn quảng bá đúng đắn và bảo vệ Đảng.

Điều 6: Thúc đẩy kết nạp và đào tạo cán bộ cho Đảng.

Điều 7: Sinh hoạt Đảng trong tinh thần chung sức hợp lực; đối thoại với nhau trong tinh thần Đảng mỗi khi có bất đồng ý kiến. Mọi bất hòa phải được giải quyết trong các phiên họp của Đảng.

Điều 8: Tách rời vấn đề cá nhân, gia đình ra ngoài sinh hoạt Đảng; không tự đề cao mình, không tranh công, đổ lỗi; không vu khống hay tung tin tiêu cực; không dao động trước những tin đồn.

Điều 9: Nỗ lực kiện toàn Đảng. Bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Điều 10: Cảnh cáo và báo cáo trong các phiên họp bất cứ Ủy viên nào có tư tưởng sai lệch về Đảng, có hành vi bất chính đối với Đảng.

Điều 11: Quan tâm phát triển và bảo vệ tài chính cho Đảng, cân nhắc mọi thu chi của Đảng; tất cả mọi đóng góp cho Đảng đều là tài sản của Đảng.

Điều 12: Tích cực và lịch sự trong sinh hoạt Đảng. Thường xuyên góp ý kiến, kiến nghị với Đảng về chủ trương, đường lối sao cho phù hợp nhất trước những vấn đề của đất nước.

 

Share