Sơ lược Lịch sử & Lãnh đạo Đảng

Thành lập vào tháng 6 năm 1944, Đảng Dân Chủ Việt Nam đã trải qua các giai đoạn tham chính trong lịch sử, cùng với các chính đảng ở Việt Nam hoạt động cho mục tiêu bảo vệ, ổn định và phát triển đất nước. Hoạt động của Đảng Dân Chủ Việt Nam từ năm 1944 đến nay có thể chia ra làm 3 giai đọan như sau.

Sơ đồ Đảng Dân chủ Việt Nam 

 

Giai đoạn I: 1944 đến 1988

Từ khi được thành lập vào ngày 30 tháng 6, năm 1944, Đảng Dân Chủ Việt Nam là chính đảng của nhiều trí thức yêu nước và dân tộc Việt Nam. Đảng Dân Chủ Việt Nam đã sinh hoạt cùng các chính đảng tại Việt Nam, cùng tham gia trong Quốc hội và Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong giai đoạn này Đảng Dân Chủ Việt Nam hoạt động tham chính với Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến năm 1988.

Một số lãnh đạo Đảng Dân Chủ Việt Nam trong những năm 1944 đến 1988:

Giai đoạn II: 6/2006 đến 9/2007

Vào ngày 01 tháng 06, năm 2006, nguyên Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, cụ Hoàng Minh Chính đã chính thức phục hoạt Đảng tại Hà Nội với tên gọi Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI và đảng cầm quyền trước đây và giai đoạn này có khác. Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI sau khi phục hoạt đã hoạt động độc lập, không còn với Đảng Cộng sản như trước năm 1988. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ Việt Nam vẫn xem Đảng Cộng sản là một đối tác chính trị trong công cuộc đấu tranh cho mục tiêu xã hội công bằng, dân chủ và phát triển đất nước giàu mạnh.

Giai đoạn III: 9/2007 đến nay

Sau hơn một năm soạn thảo và góp ý, Bản dự thảo Điều lệ và Cương lĩnh Đảng đầu tiên đã được bổ sung và chính thức ban hành vào ngày 09 tháng 09 năm 2007. Với bản điều lệ chính thức này, Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI đã trở lại với tên gọi chính thức là Đảng Dân Chủ Việt Nam. Và Đảng tiếp tục hoạt động độc lập, ôn hòa, không lệ thuộc với đảng cầm quyền như trước.

Sau khi Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính qua đời vào ngày 7 tháng 2 năm 2008, Ban Thường vụ Trung ương điều hành Đảng Dân chủ Việt Nam thông qua Trưởng ban Thường vụ.

Ngày 6 tháng 7 năm 2008, ông Nguyễn Tâm (tức Nguyễn Sĩ Bình) chính thức được bầu vào chức vụ Trưởng Ban Thường vụ Trung ương trong Đại hội Đảng lần thứ nhất, tiếp tục đường lối lãnh đạo của cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính.

Ngày 1 tháng 6 năm 2009, luật sư Lê Công Định được ông Nguyễn Sĩ Bình, Trưởng Ban Thường vụ Trung ương, bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Thư ký Đảng.

Mục tiêu hiện nay của Đảng Dân Chủ là thúc đẩy Việt Nam sớm có Quốc hội hợp thức của dân thông qua bầu cử công bằng; và sớm có một Hiến pháp chính danh do toàn dân phúc quyết để có thể bắt đầu xây dựng chính thể pháp quyền nhằm tạo dựng một nhà nước được nhân dân cũng như quốc tế tôn trọng và tin cậy.

Với mục tiêu dân chủ hóa xã hội, phát triển đất nước, bảo vệ tổ quốc, và bảo đảm quyền làm chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc của toàn dân, vì vậy Đảng Dân Chủ Việt Nam là chính đảng của người Việt Nam. Đảng viên Đảng Dân Chủ dù trong hay ngoài nước, tất cả đều phục vụ cho Tổ quốc Việt Nam.

Nhiệm kỳ I (2006-2011)

Hoàng Minh Chính
Chú tịch Danh dự
Tổng Thư ký
Kiêm Trưởng Ban Thường vụ Trung ương

(01.06.2006 – 07.02.2008)

Trần Khuê
Phó tổng Thư ký
Kiêm Trưởng Ban Thường vụ Lâm thời (2006-2008)

Nguyễn Sĩ Bình
Phụ tá Tổng Thư ký (10.09.2007 – 05.07.2008)
Trưởng Ban Thường vụ Trung ương (06.07.2008 – 31.05.2011)

Lê Công Định
Tổng Thư ký (Từ 01.06.2009)

Trần Anh Kim
Phó Tổng Thư ký (Từ ngày 01.06.2009)
Trưởng văn phòng Trung ương trực thuộc Ban Thường vụ Trung ương (Từ ngày 15.06.2009)

Nguyễn Xuân Ngãi
Phó Tổng Thư Ký
(10.09.2007 – 31.05.2011)

 

Nhiệm kỳ II (2011-2016)

Ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2011, trong Đại hội Đảng lần II, ông Nguyễn Sĩ Bình tái đằc cử chức vụ Trưởng Ban Thường vụ Trung ương nhiệm kỳ II. Ông Nguyễn Xuân Ngãi không tiếp tục tham gia ứng cứ chức vụ Phó Tổng Thư ký trong nhiệm kỳ II. Đại hội cũng thông qua việc đề cử Tổng Thư ký Lê Công Định, Phó Tổng Thư ký Trần Anh Kim, Phó Tổng Thư ký Nguyễn Tiến Trung tiếp tục giữ các chức vụ trong nhiệm kỳ II.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương:

Nguyễn Sĩ Bình
Trưởng Ban Thường vụ Trung ương

Lê Công Định
Tổng Thư ký

Trần Anh Kim
Phó Tổng Thư ký

Nguyễn Tiến Trung
Phó Tổng Thư ký

   Nguyễn Thụy

   Nguyễn Diệu Khang

   Lý Sanh

   Nguyễn Thu Hà

   Nguyễn Hùng Việt

 

Share