Sơ lược Lịch sử & Lãnh đạo Đảng

Đảng Dân chủ Việt Nam là một tổ chức chính trị ôn hòa của người Việt, sinh hoạt chính trị lành mạnh theo hệ thống và các nguyên tắc dân chủ chuẩn mực. Đảng Dân chủ là môi trường phát huy dân chủ, là nơi rèn luyện đảng viên, đặc biệt về tư tưởng dân chủ và tư cách lãnh đạo. Đảng Dân chủ Việt Nam được xây dựng bằng tư duy tiến bộ và hệ thống dân chủ, sẽ là một hệ thống chính trị nhân bản cân bằng các thế lực chính trị khác, giúp xã hội phát triển toàn diện và bền vững.

Đảng Dân chủ Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 1944. Đảng Dân chủ Việt Nam đã trải qua các giai đoạn tham chính trong lịch sử, cùng với các chính đảng ở Việt Nam hoạt động cho mục tiêu bảo vệ, ổn định và phát triển đất nước. Chủ trương của Đảng Dân chủ Việt Nam là đoàn kết dân tộc theo nguyên tắc tự do, dân chủ và bình đẳng. Mục tiêu của Đảng Dân chủ Việt Nam là xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ, nhân bản và thịnh vượng. Trong đó, toàn thể nhân dân Việt Nam đều có các quyền tự do, đồng đều cơ hội mưu cầu hạnh phúc và tiến thân trong một xã hội văn minh, công bằng.

Hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam từ năm 1944 đến nay được chia ra làm 3 giai đọan.

Giai đoạn I: 1944 đến 1988

Từ khi được thành lập vào ngày 30 tháng 6 năm 1944, Đảng Dân chủ Việt Nam là chính đảng của nhiều trí thức yêu nước và dân tộc Việt Nam. Đảng Dân chủ Việt Nam đã sinh hoạt cùng các chính đảng tại Việt Nam, tham gia trong Quốc hội và Chính phủ đầu tiên của của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng như trực tiếp góp phần soạn thảo bản Hiến pháp 1946. Trong giai đoạn này, Đảng Dân chủ Việt Nam hoạt động tham chính cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến năm 1988.

Một số lãnh đạo Đảng Dân chủ Việt Nam trong những năm 1944 đến 1988:

DPV leaders

Giai đoạn II: 6/2006 đến 9/2007

Vào ngày 01 tháng 06, năm 2006, nguyên Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, cụ Hoàng Minh Chính, đã chính thức phục hoạt Đảng tại Hà Nội với tên gọi Đảng Dân chủ Việt Nam XXI. Giáo sư Trần Khuê là Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Thường vụ Lâm thời từ năm 2006 đến 2008.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa Đảng Dân chủ Việt Nam XXI và đảng cầm quyền trong giai đoạn I và giai đoạn II hoàn toàn khác nhau. Đảng Dân chủ Việt Nam XXI sau khi phục hoạt đã tiếp tục công khai hoạt động độc lập tại Việt Nam. Đảng Dân chủ Việt Nam xem đảng cầm quyền là một đối tác chính trị trong công cuộc đấu tranh cho mục tiêu xã hội công bằng, dân chủ và phát triển đất nước giàu mạnh.

Giai đoạn III: 9/2007 đến nay

Sau hơn một năm soạn thảo và góp ý, Bản Dự thảo Điều lệ và Cương lĩnh Đảng đầu tiên đã được bổ sung, chính thức ban hành và có hiệu lực vào ngày 09 tháng 09 năm 2007. Với bản Điều lệ chính thức này, Đảng Dân chủ Việt Nam XXI đã trở lại với tên gọi chính thức là Đảng Dân chủ Việt Nam. Và cho đến nay, Đảng Dân chủ Việt Nam tiếp tục công khai hoạt động độc lập, ôn hòa, không lệ thuộc với đảng cầm quyền.

Sơ đồ Đảng Dân chủ Việt Nam – www.ddcvn.info

Sau khi Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính qua đời vào ngày 7 tháng 2 năm 2008, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam được điều hành thông qua Trưởng Ban Thường vụ. Ban Thường vụ Trung ương là cơ quan điều hành toàn bộ công việc Đảng.

Ngày 6 tháng 7 năm 2008, ông Nguyễn Sĩ Bình (Nguyễn Tâm) chính thức được bầu vào chức vụ Trưởng Ban Thường vụ Trung ương, tiếp tục đường lối lãnh đạo của cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính. Ông Trần Khuê không tiếp tục ứng cử các chức vụ trong Đảng.

Ngày 1 tháng 6 năm 2009, luật sư Lê Công Định được Trưởng Ban Thường vụ Trung ương bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Thư ký. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó ông bị đảng cầm quyền trấn áp và bắt giam.

Mục tiêu hoạt động hiện nay của Đảng Dân chủ Việt Nam là thúc đẩy Việt Nam xây dựng một nhà nước hợp thức và chính danh. Nhà nước hợp thức, chính danh là một nhà nước được nhân dân thỏa thuận trao quyền thông qua bản hiến pháp dân chủ và bầu cử công bằng. Đó là một nhà nước được nhân dân tôn trọng và tin cậy – đúng nghĩa của một nhà nước cộng hòa.

Hoàng Minh Chính
Chủ tịch Danh dự
Tổng Thư ký
Kiêm Trưởng Ban Thường vụ Trung ương

(01.06.2006 – 07.02.2008)

Nguyễn Sĩ Bình
Cố vấn Tổng Thư ký (10.09.2007 – 05.07.2008)

Trưởng Ban Thường vụ Trung ương (06.07.2008 – 31.05.2013)

Ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2011, trong Đại hội Đảng lần II, ông Nguyễn Sĩ Bình tái đắc cử chức vụ Trưởng Ban Thường vụ Trung ương. Ông Nguyễn Xuân Ngãi không tiếp tục tham gia ứng cứ chức vụ trong nhiệm kỳ II.

Ngày 31 tháng 05 năm 2013, Ban Thường vụ Trung ương đã chấp thuận đề nghị của ông Nguyễn Sĩ Bình về việc thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Thường vụ Trung ương.

Ban Thường vụ Trung ương đề cử ông Võ Tấn Huân đảm trách chức vụ Trưởng Ban Thường vụ Trung ương Lâm thời kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013.

Vũ Đức Khanh
Phó Tổng Thư ký (26.07.2014-31.05.2021)

Ngày 26 tháng 07, 2014, Ban Thường vụ Trung ương đã tổ chức cuộc họp Giữa Nhiệm kỳ nhằm củng cố và bảo vệ Đảng, bổ sung nhân sự của Đảng.

Share