Tuyên bố quan điểm của Đảng Dân chủ Việt Nam

Đảng Dân chủ Việt Nam long trọng tuyên bố:

1. Kể từ khi phục hoạt vào ngày 1 tháng 6 năm 2006, Đảng Dân chủ Việt Nam là chính đảng của người Việt Nam, hoạt động ôn hòa và không lệ thuộc một đảng phái hay tổ chức nào.

2. Đảng Dân chủ Việt Nam ủng hộ chính sách đoàn kết dân tộc theo nguyên tắc tự do, dân chủ và bình đẳng.

3. Đảng Dân chủ Việt Nam không chủ trương hoặc cổ vũ sự thù nghịch giữa người Việt trong cộng đồng dân tộc.

4. Các vấn nạn hiện nay tại Việt Nam, bao gồm tham nhũng, cửa quyền, đạo đức suy đồi, giáo dục xuống cấp, lạm phát, biên giới và hải đảo bị xâm lấn, là vấn đề chung của xã hội; do đó, mọi thành phần trong xã hội đều có quyền và nghĩa vụ tham gia góp ý kiến giải quyết những vấn đề nghiêm trọng đó.

5. Hệ thống cơ quan công quyền, tòa án và lực lượng vũ trang là những bộ phận thuộc về nhân dân, để phục vụ nhân dân, chứ không thuộc về một đảng phái hay dành riêng phục vụ cho bất kỳ cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào.

6. Đảng Dân chủ Việt Nam xem đảng cầm quyền là một đối tác chính trị trong sứ mạng bảo vệ Tổ quốc, dân chủ hóa xã hội, phát triển đất nước và bảo đảm quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của toàn dân.

Làm tại Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2008

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

 

Share