Tôn chỉ Thật – Đúng – Nhất

Để cho Ðảng Dân Chủ thành công, là đảng viên, mỗi đảng viên chúng ta phải am tường và hoạt động theo những yêu cầu cơ bản của Đảng sau đây:

1. THẬT

  • Thật tâm (với Đảng)
  • Thật lực (với công việc của Đảng)
  • Thật trung kiên (với công cuộc dân chủ hóa, bảo vệ và phát triển đất nước)

2. ÐÚNG

  • Mục đích đúng (mọi hoạt động Đảng phải có mục đích đúng)
  • Kế hoạch đúng (khi đã có mục đích rõ ràng thì phải có kế hoạch khả thi)
  • Thi hành đúng (có kế hoạch khả thi thì phải thi hành đúng theo kế hoạch)

3. NHẤT

  • Tinh thần mạnh nhất (trong hoạt động Đảng sẽ gặp nhiều cam go, không nên dao động)
  • Thi hành đồng nhất (làm việc trong tinh thần chung sức hợp lực; đó là cách tạo sức mạnh; muốn như vậy thì phải học tập và nghiên cứu trước khi vào việc)
  • Kết quả cao nhất (tránh tốn kém quá nhiều thời giờ, công sức và tiền của để đạt kết quả nhưng thiếu hiệu quả)

Với Tôn chỉ Thật – Đúng – Nhất, đảng viên cần phải:

Nói Thật, Làm Ðúng, Hợp Nhất.

Và hành động:

Thật Sự, Ðúng Cách, Nhất Quán.

Tôn chỉ Thật – Ðúng – Nhất là kim chỉ nam cho tất cả đảng viên tránh sai đường, lạc hướng để hành động thật đúng hay đúng nhất trong sinh hoạt Ðảng.

 

Chú thích:

Tôn chỉ của Đảng là nguyên tắc chính để đảng viên theo đó mà hoạt động.

Phải thành thật với nhau và thực tế với công việc,

không nên bằng mặt mà không bằng lòng.

Share