Chỉ thị điều hành công việc Đảng

Đảng Dân chủ Việt Nam
BTV/CT số 2

– Chiếu Điều lệ Đảng Dân chủ công bố ngày 9 tháng 9 năm 2007,

– Chiếu Chỉ Thị số 1 – Điều Hành BTV/TƯ Đảng, ngày 18 tháng 9 năm 2007,

– Chiếu nhu cầu Đảng vụ,

Nay ban hành chỉ thị:

Sau nhiều tuần lễ lâm trọng bệnh, hôm nay tôi đã kiệt sức, tôi không thể tiếp tục điều hành Đảng được nữa.

Đảng chúng ta có ba Phó Tổng Thư ký, cả ba người đều ngang bằng nhau và hiện nay Ban Thường vụ Trung ương chưa bầu ra được Phó Tổng Thư ký I. Do đó, kể từ hôm nay, mọi việc của Đảng Dân chủ sẽ do Ban Thường vụ Trung ương quyết định thông qua anh Nguyễn Tâm là phụ tá của tôi cho tới khi bầu ra một Tổng Thư ký mới. Việc này tôi cũng đã có thư riêng cho anh Trần Khuê hôm ngày 8 tháng 1 năm 2008.

Hiện nay Ban Thường vụ Trung ương Đảng chúng ta có tất cả bảy Ủy viên, trong đó có tôi là Trưởng Ban và Cố vấn riêng của tôi là Phụ tá Trưởng Ban.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chúc quí bạn thành công.

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2008

Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ

(Ấn ký)

Gs. HOÀNG MINH CHÍNH


————-


ĐIỀU HÀNH BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

Đảng Dân chủ Việt Nam
BTV/CT số 1

– Chiếu Điều lệ Đảng Dân chủ công bố ngày 9 tháng 9 năm 2007,

– Chiếu nhu cầu Đảng vụ,

Nay ban hành Chỉ thị Điều hành Ban Thường vụ Trung ương Đảng (Ban TVTƯ) như sau:

Điều 1:

Ủy viên Ban TVTƯ do Đại hội Toàn Đảng bầu cử. Riêng nhiệm kỳ đầu sẽ do Tổng Thư ký Đảng cử.

Điều 2:

Tổng Thư ký Đảng (TTK) là Trưởng Ban TVTƯ.

Điều 3:

Phụ tá TTK, các Phó TTK, Chủ tịch UBCH/TƯ, Chủ tịch UBKS/TƯ, đương nhiên là Ủy viên Ban TVTƯ.

Điều 4:

Phụ tá TTK là Phụ tá Trưởng Ban TVTƯ, thay thế Trưởng Ban TVTƯ khi vắng mặt.

Điều 5:

Ban TVTƯ họp thường lệ hàng tháng và họp bất thường khi có nhu cầu.

Điều 6:

Trưởng Ban TVTƯ triệu tập và chủ tọa các phiên họp thông thường hay bất thường. Khi có biểu quyết số phiếu thuận và nghịch ngang nhau, lá phiếu của Trưởng Ban TVTƯ là lá phiếu quyết định.

Điều 7:

Nhiệm vụ của Ban TVTƯ là:

– Dự trù địa điểm và thời gian Đại hội Toàn Đảng.

– Soạn thảo Cương lĩnh, Chủ trương, Đường lối, trình Đại hội Toàn Đảng quyết định.

– Bầu cử TTK, Chủ tịch UBCH/TƯ, Chủ tịch UBKS/TƯ khi cần thay thế.

– Lập danh sách Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết, trình Đại hội Toàn Đảng quyết định.

– Ủy viên Ban TVTƯ được phân nhiệm theo vai trò và nhu cầu công tác.

– Kiểm điểm công tác đã thực hiện, giải quyết trở ngại và ban hành biện pháp thích nghi cho mọi công tác của Đảng.

Điều 8:

Các phiên họp của Ban TVTƯ được tổ chức tùy nhu cầu và phương tiện cho đến khi có Đại hội Tòan Đảng.

Điều 9:

Chỉ thị Điều hành này được phổ biến đến cơ quan lãnh đạo Đảng và Ủy viên Ban TVTƯ, đề thi hành.

Điều 10:

1. Văn kiện Bổ sung Chính thức của Đảng Dân chủ Việt Nam công bố ngày 9/9/2007 có hiệu lực kể từ ngày ký bản công bố. Văn kiện Bổ sung Chính thức này thay thế Văn kiện Dự thảo công bố ngày 15/10/2006. Do đó, các văn thư Quyết định của TTK hay của các lãnh đạo Đảng ký trước ngày 9/9/2007 cần phải điều chỉnh cho phù hợp với Điều lệ Đảng trong Văn kiện Bổ sung Chính thức công bố ngày 9/9/2007.

2. Mọi sửa đổi các điều khoản trong Chỉ thị Điều hành phải do TTK quyết định.

3. Chỉ thị Điều hành này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ

(đã ký)

Gs. HOÀNG MINH CHÍNHShare