Nghị quyết Đại hội Đảng lần II

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ HAI
TỪ NGÀY 28/5 ĐẾN NGÀY 29/5/2011

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua định hướng hoạt động của Đảng cho nhiệm kỳ II, 2011-2016.

2. Thông qua các văn kiện của Đảng:

– Nhận định tổng quát tình hình đất nước

– Cập nhật phần Hỏi-Đáp về Đảng.

3. Đại hội lần này không tu chính Điều lệ Đảng (09.09.2008), chỉ giải thích từ “tạm thời” ở chương III điều đảng viên Đảng Dân chủ chỉ có một đảng tịch, ngoại trừ trường hợp đặc biệt và chỉ mang tính chất tạm thời. Tạm thời có nghĩa là thời gian không quá 6 tháng. Giải thích này đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Nguyễn Sĩ Bình tái đắc cử vào chức vụ Trưởng Ban Thường vụ Trung ương Đảng, nhiệm kỳ II, 2011-2016.

5. Thông qua nhân sự cho Ban Thường vụ Trung ương. Các Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương nhiệm kỳ II:

– Nguyễn Sĩ Bình
– Lê Công Định
– Trần Anh Kim
– Nguyễn Tiến Trung
– Nguyễn Hoàng Lan
– Nguyễn Thụy
– Nguyễn Diệu Khang
– Lý Sanh
– Nguyễn Thu Hà
– Nguyễn Hùng Việt

6. Thông qua quyết định giữ nguyên các chức vụ lãnh đạo cho các chí hữu tiếp tục trong nhiệm kỳ II:

– Tổng Thư ký Lê Công Định
– Phó Tổng Thư ký Nguyễn Tiến Trung
– Phó Tổng Thư ký Trần Anh Kim

7. Thông qua các chức vụ Trung ương Đảng:

– Luật sư Vũ Đức Khanh – Đại diện Đảng Dân chủ Việt Nam tại Canada thuộc Xứ bộ Hải ngoại
– Luật sư Trần Minh Quốc – Phụ tá Ban Ngoại giao thuộc Xứ bộ Hải ngoại
– Trần Hùng – Chủ tịch Khu bộ châu Mỹ
– Và một số chức vụ khác.

8. Thông qua thành phần Ban Cố vấn.

Đại hội Đại biểu toàn Đảng lần II nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra thuận lợi. Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự đều đồng thuận và thống nhất về định hướng cũng như hoạt động của Đảng.

Ngày 29 tháng 5, 2011

Đảng Dân chủ Việt Nam
Ban Thường vụ Trung ương
www.ddcvn.info

Xem bằng PDF

Share