Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ I

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Nghị quyết Đại hội Đảng Dân chủ Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2006-2011

Đại hội Đại biểu toàn Đảng lần thứ I Đảng Dân chủ Việt Nam họp từ ngày 6/7/2008 đến ngày 9/7/2008 tại Bangkok, Thái Lan.

Quyết nghị

1. Tu chính Điều lệ Đảng.

2. Vinh danh cố Giáo sư Hoàng Minh Chính là Chủ tịch danh dự Đảng Dân Chủ Việt Nam.

3. Bổ sung nhân sự cho Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

4. Bầu ông Nguyễn Tâm (Nguyễn Sĩ Bình), Phụ tá Trưởng Ban Thường vụ, vào chức vụ Trưởng Ban Thường vụ Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2006-2011.

5. Thông qua các văn kiện quan trọng của Đảng bao gồm:

– Kế hoạch và đường lối của Đảng trong nhiệm kỳ 2006-2011;

– Tôn chỉ và Nguyên tắc sinh hoạt của cán bộ Đảng;

– Quyền hạn và nhiệm vụ của tổ chức và cán bộ Đảng; và

– Hỏi đáp về Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Các Đại biểu tham dự Đại hội cùng nhận định rằng tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam không thể đảo ngược. Đại hội thảo luận mọi vấn đề liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Đảng Dân Chủ Việt Nam cho phù hợp với tình hình mới.

Đại hội đã diễn ra trong hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên các đại biểu đã vượt qua mọi trở ngại và đạt được kết quả tốt đẹp.

Ban Thường vụ Trung ương

Share