Quyết định của Ban Thường vụ Trung ương

QUYẾT ĐỊNH 02/2009/BTV/QĐ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM
Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển


BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

Số : 02/2009/BTV/QĐ.

– Chiếu Điều lệ Đảng Dân Chủ Việt Nam ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2008;

– Chiếu Quyền Hạn và Nhiệm Vụ của Tổ Chức và Cán Bộ Đảng Dân Chủ Việt Nam;

– Chiếu quyết định phiên họp ngày 17.05.2009;

– Chiếu nhu cầu đảng vụ:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay bổ nhiệm chí hữu Đoàn Phước Việt, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, đảm nhận chức vụ Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Điều 2 : Tổng Thư ký Đảng chịu trách nhiệm với toàn Đảng đúng theo điều lệ Đảng..

Điều 3 : Ban thường vụ chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định nầy.

Điều 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 01 tháng 6 năm 2009

TRƯỞNG BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

Đã ký

NGUYỄN TÂM

Nơi nhận:

– Chí hữu Đoàn Phước Việt

– Ban Thường vụ Trung ương Đảng DCVN

– Lưu văn phòng Ban TVTW Đảng DCVN


——————

QUYẾT ĐỊNH 03/2009/BTV/QĐ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM
Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển


BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

Số : 03/2009/BTV/QĐ.

– Chiếu Điều lệ Đảng Dân Chủ Việt Nam ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2008;

– Chiếu Quyền Hạn và Nhiệm Vụ của Tổ Chức và Cán Bộ Đảng Dân Chủ Việt Nam;

– Chiếu đề nghị của Tổng Thư ký Đảng và quyết định phiên họp ngày 17.05.2009;

– Chiếu nhu cầu đảng vụ:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay bổ nhiệm chí hữu Trần Anh Kim, ủy viên Trung ương, đảm nhận chức vụ Phó Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Điều 2 : Phó Tổng Thư ký Đảng chịu trách nhiệm và báo cáo lên Tổng Thư ký theo điều lệ Đảng.

Điều 3 : Trong.trường hợp Tổng Thư ký Đảng vắng mặt, Phó Tổng Thư ký Đảng làm việc với Trưởng ban Thường vụ Trung ương Đảng.

Điều 4 : Ban Thường vụ, Tổng Thư ký Đảng chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định nầy.

Điều 5 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 1 tháng 6 năm 2009

TRƯỞNG BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

Đã ký

NGUYỄN TÂM

Nơi nhận:

– Chí hữu Trần Anh Kim

– Tổng Thư ký Đảng DCVN

– Ban Thường vụ TW Đảng DCVN

—————-


QUYẾT ĐỊNH 04/2009/BTV/QĐ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM
DÂN CHỦ – ĐOÀN KẾT- PHÁT TRIỂN


BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

Số : 04/2009/BTV/QĐ.

– Chiếu Điều lệ Đảng Dân Chủ Việt Nam ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2008;

– Chiếu Quyền Hạn và Nhiệm Vụ của Tổ Chức và Cán Bộ Đảng Dân Chủ Việt Nam;

– Chiếu quyết định phiên họp Ban Thường vụ Trung ương Đảng ngày 14.06.2009;

– Chiếu nhu cầu đảng vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay Bổ nhiệm Phó Tổng Thư ký Trần Anh Kim đảm nhận Trưởng văn phòng Trung ương trực thuộc Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Điều 2 : Trưởng văn phòng Trung ương có nhiệm vụ đáp ứng các nhu cầu của Đảng thông qua Ban Thường vụ Trung ương.

Điều 3 : Ban thường vụ, Tổng Thư ký Đảng chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định nầy.

Điều 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 15 tháng 6 năm 2009

TRƯỞNG BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

Đã ký

NGUYỄN TÂM

Nơi nhận:

– Chí hữu Trần Anh Kim

– Tổng Thư ký Đảng DCVN

– Ban Thường vụ TW Đảng DCVN


————-

QUYẾT ĐỊNH 10/2009/BTV/QĐ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM
Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển


BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

Số : 10/2009/BTV/QĐ.

– Chiếu Điều lệ Đảng Dân Chủ Việt Nam ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2008;

– Chiếu Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Và Cán Bộ Đảng Dân Chủ Việt Nam ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2008;

– Chiếu quyết định phiên họp ngày 26.07.2009;

– Chiếu nhu cầu đảng vụ:

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Nay đặc cử chí hữu Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Tổng Thư ký và Trưởng Ban Tài chánh, kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Điều 2 : Quyền hạn:

– Giải quyết mọi vấn đề trong công tác Đảng, khi có ủy nhiệm.

– Thay mặc Trưởng Ban Thường vụ điều hành Ban Thường vụ khi có nhu cầu.

Điều 3 : Trách Nhiệm:

– Ngoài nhiệm vụ của Phó Tổng Thư ký và Trưởng Ban Tài chánh, Phó Trưởng Ban Thường vụ phụ giúp Trưởng Ban Thường vụ điều hành Ban Thường vụ.

– Đảm trách xây dựng và phụ giúp điều hành Xứ bộ Hải ngoại của Đảng Dân Chủ Việt Nam.

– Kiểm soát, đôn đốc và báo cáo công tác đã được giao phó.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Thường vụ về những công tác được ủy nhiệm.

Điều 4 : Ban Thường vụ Trung ương chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định nầy.

Điều 5 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 31 tháng 7 năm 2009

TRƯỞNG BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

Đã ký

NGUYỄN TÂM

Nơi nhận :

– Chí hữu Nguyễn Xuân Ngãi

– Ban Thường vụ TW Đảng DCVN

– Lưu văn phòng TW Đảng DCVN

———–

QUYẾT ĐỊNH 01/BTV/QĐ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM
Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

Số : 001/BTV/QĐ.

– Chiếu Tuyên bố phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt nam, ngày 1/6/2006;

– Chiếu Điều lệ Đảng Dân Chủ Việt Nam, công bố ngày 9/9/2007;

– Chiếu Thông tri của cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính, ngày 10/10/2007;

– Chiếu Quyết nghị Đại hội Đại biểu Toàn Đảng tại Bangkok, ngày 6-9/7/2008;

– Chiếu nhu cầu Đảng vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay tu chính Điều lệ Đảng Dân Chủ Việt nam, dựa theo Quyết nghị Đại hội Đại biểu Toàn Đảng, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, ngày 6/7/2008 đến ngày 9/7/2008.

Điều 2 : Điều lệ Đảng Dân Chủ Việt Nam đã được tu chính, sẽ được đính kèm theo Quyết định này.

Điều 3 : Ban Thường vụ Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương và Đảng bộ các cấp, có nhiệm vụ thi hành Quyết định này.

Điều 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 09 tháng 09 năm 2008

TRƯỞNG BAN TVTW

Ký tên và đóng dấu

NGUYỄN TÂM


Share