Quyết định TTK/QĐ số 9 và số 10

QUYẾT ĐỊNH TTK/QĐ SỐ 9 CỦA TỔNG THƯ KÝ
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Hà Nội , ngày 10-9-2007

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG
TTK/QĐ số 9

– Tiếp theo Quyết định số 7 của Tổng Thư ký Đảng DCVN ngày 30-1-2007

– Tiếp theo Quyết định số 8 của Tổng Thư ký Đảng DCVN ngày 1- 6-2007

– Chiểu theo Cương lĩnh và Điều lệ Đảng DCVN

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam ban hành QUYẾT ĐỊNH SỐ 9

1. Xét thấy nhà trí thức Nguyễn Tâm đã đấu tranh quyên mình cho sự nghiệp hòa bình , tự do dân chủ hóa đất nước trong nhiều năm liền;

2. Xét thấy Ông Nguyễn Tâm đã ủng hộ mạnh mẽ cho Phong Trào Dân Chủ Việt Nam từ ngày đầu và đóng góp hết lòng , tài năng , nhiều sáng kiến quí báu cho Đảng Dân Chủ Việt Nam;

3. Nay đặc cử Ông Nguyễn Tâm đảm trách phụ tá Tổng Thư ký và cũng là Cố vấn Cấp cao của Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng , trong trường hợp đặc biệt được quyền ký thay Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam;

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 10-9-2007

Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam

Đã ký

Hoàng Minh Chính

Nơi gửi :

– Ban Thường vụ Trung ương Đảng DCVN

– Ông Phó Tổng Thư ký Trần Khuê

– Ông Phụ tá kiêm Cố vấn Cấp cao Nguyễn Tâm

– Thông báo cho các đảng viên Đảng DCVN

– Thông tấn báo trí trong và ngoài nước

– Lưu văn phòng Tổng Thư ký Đảng DCVN


—————

QUYẾT ĐỊNH TTK/QĐ SỐ 10 CỦA TỔNG THƯ KÝ
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Hà Nội , ngày 11-9-2007

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG
TTK/QĐ số 10

– Tiếp theo Quyết định số 7 của Tổng Thư ký Đảng DCVN ngày 30-1-2007

– Tiếp theo Quyết định số 8 của Tổng Thư ký Đảng DCVN ngày 1- 6-2007

– Chiểu theo Cương lĩnh và Điều lệ Đảng DCVN

Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam ban hành QUYẾT ĐỊNH SỐ 10

 

1. Xét thấy Bác sỹ Nguyễn Xuân Ngãi đã hoạt động tích cực cho Phong Trào Dân Chủ Việt Nam tại hải ngoại;

2. Xét thấy Bác sỹ Nuyễn Xuân Ngãi đã cống hiến tâm sức tài trí cho Đảng Dân chủ Việt Nam;

3. Nay đắc cử Bác sỹ Nguyễn Xuân Ngãi đảm trách Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam tại hải ngoại;

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà nội, ngày 11-9-2007

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam

Đã ký

Hoàng Minh Chính

Nơi gửi :

– Ban Thường vụ Trung ương Đảng DCVN

– Ông Phó Tổng Thư ký Trần Khuê

– Ông Phụ tá kiêm Cố vấn Cấp cao Nguyễn Tâm

– Ông Phó Tổng Thư ký Nguyễn Xuân Ngãi

– Thông báo cho các đảng viên Đảng DCVN

– Thông tấn báo trí trong và ngoài nước

– Lưu văn phòng Tổng Thư ký Đảng DCVN

 

Share