Tập san Dân Chủ tháng 11/2011

ĐDCVN: Hiến pháp là đạo luật cơ bản và tối cao của đất nước, và là khế ước của xã hội giữa nhân dân trao quyền cho nhà nước, cho nên, các chức năng cơ bản của hiến pháp cần phải định nghĩa rõ ràng và minh bạch. Các quyền của người dân phải được đảm bảo, trong đó bao gồm quyền làm chủ, quyền góp ý soạn thảo và phúc quyết hiến pháp cũng như các sự kiện hệ trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia. Quan trọng không kém, quyền con người, quyền công dân, và quyền của thiểu số đều cần được hiến pháp bảo vệ. Hiến pháp cần có cơ chế đối trọng và kiểm soát quyền lực nhà nước như tam quyền phân lập thay vì phân công phối hợp, phần quyền giữa trung ương và địa phương (pháp nhân công quyền), tòa án độc lập, và cơ chế bảo hiến. Ngoài ra, báo chí tự do, hoạt động xã hội của các tổ chức phi chính phủ, đảng chính trị, hội đoàn, v.v…cũng cần hiến định rõ ràng và có các cơ chế bảo vệ. Vì hiến pháp là tối thượng nên quyền lực nhà nước phải dưới quyền hiến pháp, không một ai trong nhà nước pháp quyền đứng trên hiến pháp, cũng như pháp luật cần được áp dụng một cách bình đẳng đối với công chức nhà nước và người dân.

 

Tập san Dân Chủ 11/2011

Share