Thông báo

THÔNG BÁO

V/v: Vai trò của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và vấn đề mạo danh Đảng Dân chủ Việt Nam

Chiếu Điều lệ Đảng ban hành ngày 09 tháng 09, 2008;

Chiếu Chỉ thị Số 1/2010;

Chiếu buổi họp Ban Lãnh đạo Đảng Dân chủ Việt Nam ngày 26 tháng 5, 2012.

Khu bộ Châu Mỹ thuộc Xứ bộ Hải ngoại Đảng Dân chủ Việt Nam xác nhận: ông Nguyễn Xuân Ngãi, nguyên Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam nhiệm kì I (2006–2011), đã tự ý ra khỏi Ban Thường vụ Trung ương và không sinh hoạt Đảng từ cuối năm 2009. Ông Nguyễn Xuân Ngãi đã không tham dự Đại hội Đảng lần thứ II và đã không tiếp tục tham gia ứng cử các chức vụ trong nhiệm kỳ II (2011–2016). Các chức vụ cho nhiệm kì II của Đảng Dân chủ Việt Nam đã được bầu trong Đại hội Đảng ngày 28 và 29 tháng 5, năm 2011. Các thủ tục và kết quả Đại hội đã được thông báo rõ đến ban lãnh đạo trước và sau Đại hội Đảng.

Tuy nhiên, sau khi nhiệm kì I kết thúc, bất chấp nhiều lần khuyên nhủ và nhắc nhở từ Ban Kỷ luật, ông Nguyễn Xuân Ngãi vẫn tự xưng và nhân danh Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam để đăng tải, phát biểu, và trả lời phỏng vấn những thông tin sai sự thật về Đảng Dân chủ Việt Nam.

Đây không phải là vấn đề bất đồng trong nội bộ mà vấn đề tư cách đảng viên, hành động vô tổ chức không tuân thủ hệ thống Đảng, cụ thể:

– Mạo danh chức vụ Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam;

– Thông tin sai lệch các tài liệu và quá trình hoạt động của Đảng;

– Giả tạo Điều lệ Đảng và mạo danh trang web Đảng Dân chủ Việt Nam.

Đảng Dân chủ Việt Nam là một tổ chức có hệ thống và không chấp nhận các sinh hoạt tùy tiện. Với các hành động mất tư cách đảng viên từ ngày 25 tháng 1 năm 2010, nay Khu bộ Châu Mỹ thuộc Xứ bộ Hải ngoại thông báo ông Nguyễn Xuân Ngãi đã không còn trong hệ thống Đảng Dân chủ Việt Nam. Những hoạt động và phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Ngãi nhân danh Đảng Dân chủ Việt Nam là mạo danh.

Khu bộ Châu Mỹ thuộc Xứ bộ Hải ngoại Đảng Dân chủ Việt Nam không chịu trách nhiệm về những đăng tải hoặc phát biểu về Đảng Dân chủ hoặc nhân danh Đảng Dân chủ của ông Nguyễn Xuân Ngãi.

Ngày 29 tháng 05, năm 2012

Đảng Dân chủ Việt Nam
Chủ tịch Khu bộ Châu Mỹ
Trần Hùng


Gửi kèm: Hồ sơ NXN 2009-2012

Sao gửi:

– Văn phòng Đảng Dân chủ Việt Nam tại Hoa Kỳ

– Ban Cố vấn

– Ban Kỷ luật

– Ban Thông tin

Share