Thông báo Quyết định Số 01/2013/BTV/QĐ

Đảng Dân chủ Việt Namdangky3
Văn phòng Trung ương
Số: 01/2013/BTV/QĐ
Email: ddcvn@ddcvn.info
Web:
www.ddcvn.info


–      Chiếu theo Điều lệ Đảng ban hành ngày 09 tháng 09, 2008;

–      Chiếu cuộc họp Ban Thường vụ Trung ương ngày 27-31 tháng 12, 2012.


QU
YẾT ĐỊNH

1. Ban Thường vụ Trung ương chấp thuận đề nghị của ông Nguyễn Sĩ Bình thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Thường vụ và không còn sinh hoạt trong Đảng kể từ ngày 31 tháng 05, 2013.

2. Ban Thường vụ Trung ương chấp thuận đề cử ông Võ Tấn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, đảm trách chức vụ Trưởng Ban Thường vụ Lâm thời kể từ ngày 01 tháng 06, 2013.

3. Chức vụ Trưởng Ban Thường vụ sẽ được bầu lại theo quy định điều lệ Đảng.

4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06, 2013.

                                                                    Ngày 31 tháng 05, 2013

    TM. Ban Thường vụ Trung ương
(đã ký) 
Võ Tấn Huân

Share