Thông báo về nhân sự BTVTƯ nhiệm kỳ II

THÔNG BÁO

Về nhân sự cho Ban Thường vụ Trung ương nhiệm kỳ II

Chúng ta đều biết, thời hạn nhiệm kỳ I của Đảng Dân chủ Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5, năm 2011. Tất cả chức vụ trong nhiệm kỳ I của Ban Thường vụ, từ Trưởng Ban Thường vụ đến các Phó Tổng Thư ký và các Ủy viên, đều không còn hiệu lực sau ngày 31 tháng 5 năm 2011.

Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ II, như đã thông báo, phiên họp ngày 12-13 tháng 3 năm 2011 là một trong những phiên họp quan trọng của Đảng chúng ta. Ngoài việc thông qua các chương trình của Đảng trong phiên họp quan trọng đó, thành phần ứng cử và đề cử nhân sự cho nhiệm kỳ II bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2011 cũng đã được Ban Thường vụ thông qua.

Thành phần nhân sự ứng cử vào Ban Thường vụ cho nhiệm kỳ II đã không có tên các ủy viên không đi dự họp. Tuy nhiên, các ủy viên vắng mặt phiên họp quan trọng đó có thể gửi đơn tự ứng cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Trong đơn tự ứng cử nên ghi thành tích trong nhiệm kỳ I và công việc có thể đóng góp cho Đảng trong nhiệm kỳ II.

Tất cả đơn tự ứng cử gửi về thông qua Trưởng Ban Tổ chứ Bầu cử, trong thời hạn đến ngày 30 tháng 4, 2011.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 2011, danh sách ứng cử vào Ban Thường vụ nhiệm kỳ II kể như đã hoàn tất, không có trường hợp ngoại lệ.

Chúc các chí hữu chu toàn nhiệm vụ.

Ngày 21 tháng 4 năm 2011

TRƯỞNG BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Sĩ Bình

Sao gửi:

– Trưởng Ban Tổ chức Bầu cử

Share