Thông cáo của Đảng Dân chủ Việt Nam về việc Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp 1992 sửa đổi

Đảng Dân chủ Việt Namdangky125
Văn phòng Trung ương
www.ddcvn.info
Ngày 30 tháng 11 năm 2013


Thông cáo của Đảng Dân chủ Việt Nam về việc Quốc hội Việt Nam thông qua
bản Hiến pháp 1992 sửa đổi

            Một lần nữa, Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp tự sửa đổi bất chấp sự phản đối của nhân dân Việt Nam.

            Đảng Dân chủ Việt Nam xét rằng bản Hiến pháp sửa đổi là không chuẩn mực, không phản ánh nguyện vọng của nhân dân cũng như không đáp ứng các đòi hỏi cơ bản của xã hội, và tiếp tục vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

            Hiến pháp sửa đổi vừa qua không khác cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam mượn danh nghĩa Quốc hội để thông qua. Rõ ràng đây không phải hiến pháp của toàn dân. Ban hành hiến pháp không được nhân dân phúc quyết đồng nghĩa với việc cầm quyền mà không được nhân dân trao quyền, tức cầm quyền không chính danh.

            Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục áp đặt hiến pháp lên toàn xã hội, giành đặc quyền chính trị và kinh tế quốc gia hiển nhiên là sai trái và bất công. Không có bản hiến pháp chuẩn mực nào lại vừa khẳng định quyền lãnh đạo cho một đảng chính trị (như quy định tại Điều 4) vừa cùng lúc có thể tôn trọng quyền làm chủ đất nước của nhân dân và các quyền con người. Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, nhiều yêu cầu mà Việt Nam cần tuân thủ khó có thể triển khai với khung pháp lý đầy mâu thuẫn như bản Hiến pháp sửa đổi vừa được thông qua.

            Việt Nam đang cần có pháp luật chuẩn mực để làm nền tảng nhằm giải quyết những bất công trong xã hội. Hiến pháp dân chủ là nhu cầu trước tiên để bản hiến pháp được chính danh và giúp cải tổ xã hội trong trật tự pháp luật. Hô hào xây dựng cơ chế nhà nước minh bạch, chống tham nhũng, và trong sạch hoá bộ máy nhà nước thì không nên né tránh ban hành hiến pháp dân chủ. Lãnh đạo cộng sản Việt Nam không nên tiếp tục bất nhất giữa lời nói và hành động.

            Hiến pháp là luật cơ bản tối cao của đất nước, phản ánh ý chí của toàn dân, và là đòi hỏi cơ bản của nhà nước pháp quyền  – đó là nhu cầu của xã hội hiện nay. Mọi sự lạm dụng hiến pháp cần dừng lại.

 TM. Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Dân chủ Việt Nam

Võ Tấn Huân
Trưởng Ban Thường vụ Trung ương Lâm thời

Share