Về bài phỏng vấn ‘Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, dân tộc, hiến pháp…’

Nguyễn Tiến Trung: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa rồi có một bài phỏng vấn gây chú ý khi cho rằng Quân đội ở Việt Nam “phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam..”.

Rõ ràng rằng các khái niệm “Tổ quốc”, “dân tộc” khá trừu tượng và các thực thể này không thể nào ra lệnh cho quân đội, công an. Không thể nào có chuyện 90 triệu dân Việt Nam cùng một lúc ra lệnh cho quân đội, công an. Vậy thì công an, quân đội biết nghe lệnh ai?

Việc “ra lệnh”, “lãnh đạo”, “chỉ huy” các lực lượng vũ trang cần phải có một con người cụ thể với quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm cụ thể được quy định rõ trong hiến pháp. Đó hiển nhiên là người được toàn dân trao quyền lãnh đạo quốc gia qua bầu cử tự do và công bằng, có nhiệm kỳ. Tuyệt đối không đảng phái nào được tiếm quyền dân, độc quyền nhà nước, đứng trên hiến pháp và pháp luật.

Những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam tự nhận là lãnh đạo quốc gia mà không cần thông qua bầu cử tự do và công bằng hiển nhiên là tiếm quyền làm chủ đất nước của dân, chuyển quyền làm chủ của dân thành quyền làm chủ của đảng cộng sản.

Tổng bí thư của đảng cộng sản Việt Nam cũng là bí thư đảng ủy quân sự trung ương, trên thực tế là người thống lãnh tối cao các lực lượng vũ trang, là nguyên thủ quốc gia. Thế nhưng, trong hiến pháp hoàn toàn không hề có một dòng nào quy định quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổng bí thư của đảng cộng sản là gì. Nghĩa là người này có quyền lực vô hạn nhưng không hề phải chịu trách nhiệm gì, không có nghĩa vụ gì với dân, cũng không hề do dân bầu ra.

Nên nhớ rằng chủ tịch Hồ Chí Minh muốn lên làm Chủ tịch nước thì cũng phải tổ chức bầu cử tự do và công bằng, có nhiều đảng phái, cá nhân đại diện cho nhiều khuynh hướng khác nhau tham gia tranh cử: Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, Đảng Đại Việt, Quốc Dân đảng… Ở đây chưa bàn đến kỳ bầu cử đầu tiên đó có trung thực hay không, nhưng việc các cuộc bầu cử sau này chỉ còn một đảng thì rõ ràng những người lãnh đạo đảng cộng sản không hề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để minh họa rõ hơn cho nhận định trên, ta hãy nhìn vào lời thề của quân đội đã bị các lãnh đạo đảng cộng sản tùy tiện sửa đổi khác với lời thề của chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào:

[BBC] Theo một số nhà quan sát, đây là nội dung lời thề quan trọng nhất, đứng đầu trong Mười lời thề danh dự của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam khi thành lập năm 1944:

“Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít Nhật-Pháp và bọn Việt gian phản quốc, làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới.”

Nội dung này sau bị sửa thành:

“Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.”.

Từ đó, khi nhắc đến Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay vì “Trung với nước, hiếu với dân” thì quan chức và báo chí ở Việt Nam lại nói “Trung với Đảng, hiếu với dân”. [hết trích BBC]

Là một công dân, tôi có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tôi thi hành nghĩa vụ quân sự để bảo vệ độc lập của quốc gia và nền dân chủ. Tôi không có nghĩa vụ trung thành với bất cứ đảng phái nào, kể cả đảng cộng sản. Tôi cũng không hề có nghĩa vụ phải đi theo bất kỳ một chủ nghĩa, một học thuyết chính trị, một ý thức hệ nào, kể cả chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội,…

Nhìn qua công an, lực lượng công an cũng bị biến thành công cụ “bạo lực cách mạng” cho một đảng chính trị như quân đội.

Một trong 6 điều chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an là: “Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.” Bởi vì như trên đã nói, quân đội, công an chỉ có trung thành với chính phủ do dân bầu ra qua bầu cử tự do và công bằng.

Thế nhưng sau này các lãnh đạo đảng cộng sản cũng buộc công an phải thề trung thành với đảng cộng sản (lời thề số 1), và bắt công an phải coi “chủ trương, đường lối, chính sách” của đảng công sản cao hơn “pháp luật”.

Qua hai dẫn chứng về việc các lãnh đạo đảng cộng sản đã tự ý sửa đổi lời thề và lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quân đội và công an, rõ ràng rằng các lãnh đạo đảng cộng sản không hề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dường như đã công nhận điều đó qua câu phát biểu vừa rồi.

Đó là điều rất đáng hoan nghênh.

Share