“Độc quyền nhà nước, độc quyền lãnh đạo quân đội là hành động bất công, trái pháp lý lẫn đạo lý”

ĐDCVNVào ngày 19/12/2014, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiên có quyền lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, và toàn diện đối với quân đội, cụ thể: “Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác.”, và “bảo đảm cho quân đội luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân.”

Cần thấy ngay rằng quan điểm trên hoàn toàn sai cả về mặt pháp lý lẫn đạo lý.

Thứ nhất, về mặt pháp lý, điều 2 Hiến pháp do chính Đảng Cộng sản Việt Nam tự biên soạn xác quyết “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Điều này có nghĩa là các lực lượng vũ trang, gồm cả quân đội và công an, chỉ có thể trung thành với chính phủ do dân bầu ra thông qua bầu cử tự do và công bằng, có định kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền không thông qua bầu cử dân chủ nên không thể có đủ tính chính danh để lãnh đạo quân đội. Việc yêu cầu quân đội phải trung thành với một tổ chức chính trị trước Tổ quốc, nhân dân là hành vi sai trái, đặt quyền lợi, vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam lên trên Tổ quốc và nhân dân.

Thứ hai, về mặt pháp lý và đạo lý, điều 16 hiến pháp xác quyết “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”. Những công dân đi nghĩa vụ quân sự là thực thi nghĩa vụ với Tổ quốc, dân tộc, chứ không có nghĩa vụ đi lính để phục vụ cho lợi ích của một đảng, một nhóm người trong xã hội, lại càng không có nghĩa vụ làm “công cụ bạo lực cách mạng” cho những công dân trong Đảng Cộng sản. Việc buộc các công dân ngoài đảng cộng sản đi lính để bảo vệ cho các công dân là đảng viên cộng sản là bất công, trái đạo lý, trái pháp lý.

Thứ ba, về mặt đạo lý và lịch sử, lời thề đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng Quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay, ghi rõ là “Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam,… làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ…”. Hoàn toàn không hề có chuyện quân đội phải dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản hoặc phải chiến đấu vì một chủ nghĩa nào, kể cả chủ nghĩa xã hội. Việc tùy tiện sửa đổi lời thề quân nhân để phục vụ cho lợi ích của một đảng là sai trái, xuyên tạc lịch sử.

Thứ tư, về mặt lý luận, có rất nhiều người dân không thuộc tầng lớp công nhân hay nông dân, không thuộc giai cấp vô sản. Họ cũng có nghĩa vụ đi lính bảo vệ tổ quốc, khi khẳng định bản chất công nông của quân đội là tước đoạt quyền được bảo vệ tổ quốc của những người đó. Họ cũng không thể tưởng tượng họ có bản chất công nông. Hơn nữa, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện này không ai làm công nhân hay nông dân, lại càng không vô sản.

Cuối cùng, con người thay đổi thì tổ chức thay đổi, không thể nói rằng đảng ngày xưa sáng suốt để suy ra ngày nay cũng sáng suốt. Năm 1988, quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã để mất đảo Gạc Ma. Đất nước sau 40 năm hòa bình vẫn nghèo nàn, lạc hậu, phát triển chủ yếu nhờ vay nợ, bán tài nguyên thô, giá nhân công rẻ.

Tóm lại, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn chính danh lãnh đạo quân đội thì phải cử người ứng cử vào chính phủ, nếu được dân bầu thì những người được bầu trong chính phủ mới chính danh lãnh đạo quân đội. Nếu muốn tiếp tục lãnh đạo quân đội, Đảng Cộng sản Việt Nam cần chứng tỏ năng lực để dân bầu tiếp vào chính phủ. Còn như hiện nay việc Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiên độc quyền nhà nước, độc quyền lãnh đạo quân đội là hành động bất công, trái pháp lý, trái đạo lý, bóp méo lịch sử. Đó là những đặc điểm của chế độ một đảng mà chúng ta cần nhận diện nhằm thúc đẩy các thay đổi cho phù hợp với mục tiêu xã hội dân chủ, công bằng.

Share

One Response to ““Độc quyền nhà nước, độc quyền lãnh đạo quân đội là hành động bất công, trái pháp lý lẫn đạo lý””

Read below or add a comment...

  1. Quân đội các nước dân chủ văn minh đều độc lập với các đảng phái. Như vậy vừa giúp cho quân đội mạnh và giúp
    cho đồi sống các quân nhân bảo đảm
    Nguyễn Tường Bá
    Cựu Tổng Thư Ký Luật Sư Đoàn Saigon 1974-1975