Quan điểm Đảng Dân chủ Việt Nam về ‘Giữ độc lập chủ quyền, giữ cho được chế độ’

Khi ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trên báo Vietnamnet.vn rằng: “Ta giữ được độc lập chủ quyền, nhưng cũng phải giữ cho được chế độ, bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo…”, chữ “nhưng” cho thấy việc giữ độc lập chủ quyền có mâu thuẫn với việc giữ chế độ, mâu thuẫn với việc giữ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực ra dân tộc Việt Nam đã tồn tại, quốc gia Việt Nam đã có độc lập, chủ quyền từ cả mấy ngàn năm nay, không phải từ khi có Đảng Cộng sản nắm quyền mới có độc lập, chủ quyền. Việc ghép hai chuyện “giữ độc lập chủ quyền” và “bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo” là thái độ nhập nhằng, sai trái.

Câu nói trên của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như điều 4 Hiến pháp đã đi ngược lại với nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” như Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên truyền lâu nay. Dân làm chủ nghĩa là dân có quyền bầu chọn ra lãnh đạo quốc gia. Khi những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho mình quyền lãnh đạo chính trị và xã hội mà không cần thông qua bầu cử tự do và công bằng thì có nghĩa là họ đã tước đoạt quyền làm chủ của dân.

Đó chính là mâu thuẫn giữa “giữ độc lập chủ quyền” và “giữ chế độ”. Chế độ hiện tại tự trao quyền cho một đảng chính trị – tức tiếm quyền làm chủ của người dân – loại bỏ sự tham gia chính trị của toàn dân, từ đó gây chia rẽ dân tộc ngày càng trầm trọng. Sự chia rẽ này gây suy yếu sức mạnh dân tộc, từ đó ngoại bang mới có cơ hội để dòm ngó lãnh thổ quốc gia.

Do đó, trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, yêu nước “đúng mức” chính là phải cùng nhau lên tiếng, vận động để toàn dân thực hiện quyền làm chủ của mình, bầu ra quốc hội lập hiến, soạn thảo lại hiến pháp mới dân chủ để đoàn kết dân tộc, đủ sức mạnh chống ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ.

Share

One Response to “Quan điểm Đảng Dân chủ Việt Nam về ‘Giữ độc lập chủ quyền, giữ cho được chế độ’”

Read below or add a comment...

  1. Đảng Cộng sản phải từ bỏ 3 cái Độc :Độc tôn,Độc đảng và Độc tài.
    Nguyễn Tường Bá
    Cựu Tổng Thư Ký Luật Sư Đoàn Saigon 1974-1975