Sự thất vọng về bản Hiến pháp mới của Việt Nam

Sua doi hien phap-3

Cách thức quản trị yếu kém ở Việt Nam là hậu quả của hệ thống quản trị và cấu trúc hiến pháp có nhiều nhược điểm, và hệ thống này cần phải thay đổi một cách căn bản nhất. Nhiều cuộc thảo luận đã tập trung vào các lộ trình dân chủ, cơ chế thị […] Read more »

Thực trạng vốn xã hội Việt Nam: Hai vấn đề cần bàn

Để cải thiện thực trạng vốn xã hội của chúng ta, có hai vấn đề nổi bật cần lưu ý: một là đánh giá đúng kết cấu nền tảng xã-hội-tâm-lý biểu hiện ở các đặc trưng tính cách, phong tục, tập quán, cách suy nghĩ, lối sống của người Việt; thứ hai là xem xét […] Read more »

Đào tạo phổ thông: Một hệ thống giáo dục đầy quan liêu

(Mượn tình trạng giáo dục ở Mỹ để suy ngẫm về hiện trạng giáo dục Việt Nam) Vào tháng 4 năm 1983, Ủy ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Quốc gia [National Commission on Excellence in Education] đã phát hành bản báo cáo có tiêu đề Tổ Quốc lâm nguy – A nation at […] Read more »